حسن کریمیان
حسن کریمیان

حسن کریمیان

حسن کریمیان

حسن کریمیان
حسن کریمیان

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۳/۲۴

محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱/۱۴

محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: فردوس

یگان اعزام کننده: ارتش ـ سرباز

 

حسن کریمیان