محمد حسن علیزاده
محمد حسن علیزاده

محمد حسن علیزاده

محمد حسن علیزاده 

محمد حسن علیزاده
محمد حسن علیزاده

نام پدر: محمدتقی

تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۴/۱

محل تولد: سرند

تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۸/۱۶

محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: سرند

یگان اعزام کننده: ارتش ـ سرباز