ولی اله وطن پرست
ولی اله وطن پرست

ولی اله وطن پرست

ولی اله وطن پرست 

ولی اله وطن پرست
ولی اله وطن پرست

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: ۱۳۴۹/۷/۱

محل تولد: سرند

تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۳/۳

محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: سرند

یگان اعزام کننده: بسیج مهرانولی اله وطن پرست