سیدعلی سید محمدی
سیدعلی سید محمدی

سید علی سید محمدی

سیدعلی سید محمدی

سیدعلی سید محمدی
سیدعلی سید محمدی

نام پدر: سیدحسین

تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۴/۱۵

محل تولد: باغستان

تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۵/۷

محل شهادت: چنگوله

محل دفن: باغستان علیا

یگان اعزام کننده: بسیج