محمدحسن دولتخواه
محمدحسن دولتخواه

محمدحسن دولتخواه

محمدحسن دولتخواه

محمدحسن دولتخواه
محمدحسن دولتخواه

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۴/۹

محل تولد: افقو

تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۵/۱

محل شهادت: مریوان

محل دفن: افقو

یگان اعزام کننده: مشمول سپاه