اصغر طاهری طاهرآباد
اصغر طاهری طاهرآباد

اصغر طاهری طاهرآباد

اصغر طاهری طاهرآباد 

اصغر طاهری طاهرآباد
اصغر طاهری طاهرآباد

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۱/۱

محل تولد: طاهرآباد

تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۰/۳۰

محل شهادت: نیشابور – پادگان آموزشی

محل دفن: طاهرآباد

یگان اعزام کننده: مشمول سپاه 

اصغر طاهری