علی رمضانی اکبری
علی رمضانی اکبری

علی رمضانی اکبری

علی رمضانی اکبری 

علی رمضانی اکبری
علی رمضانی اکبری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۳/۱۴

محل تولد: سه قلعه

تاریخ شهادت: ۱۳۷۲/۶/۵

محل شهادت: سقز

محل دفن: فردوس

یگان اعزام کننده: نیروی انتظامی