علی اکبر فیروز بخت
علی اکبر فیروز بخت

علی اکبر فیروز بخت

علی اکبر فیروز بخت 

علی اکبر فیروز بخت
علی اکبر فیروز بخت

نام پدر: امیر

تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۳/۲۵

محل تولد: درگز

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۳

محل شهادت: ام الرصاص

محل دفن: فردوس

یگان اعزام کننده: ارتش ـ سرباز

علی اکبر فیروزبخت